Proya Yaz�l�m ve Ticaret A.�. COMOSYS Program� Tan�t�m Videosu


 • Local Video
 • Youtube Video
E�A� - Ambarl� Termik Santral�, 4. ve 5. �nitelerin Do�algaz �evrimi D�n���m Projesi (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.) - �stanbul


 • Local Video
 • Youtube Video
Xaris Namibia Termik Santral� (Garanti Koza Energy) - Namibya / AFR�KA


 • Local Video
 • Youtube Video
Mey �çki Ala�ehir Tesisi (Prokon Mühendislik ve Mü�avirlik A.�.) - Ala�ehir / MAN�SA


 • Local Video
 • Youtube Video
Tunus Carthage Çimento Fabrikas� Yönetim Binas� Alan�, 3d Proje Tan�t�m� Uygulamas�. Uygulamaya BURADAN eri�ebilirsiniz.


 • Local Video
 • Youtube Video

Hardline:
Ki�isel bir webgl oyun çal��mam.Uygulamaya BURADAN eri�ebilirsiniz.


 • Local Video
 • Youtube Video
Teodron:
Ki�isel bir Pixel Art oyun �al��mam. Yak�nda Google Play Store'dan indirebilirsiniz.


 • Local Video
 • Youtube Video
Platform Küre:
Ki�isel bir oyun çal��mam. Yak�nda Google Play Store'da.


 • Local Video
 • Youtube Video
Meto Hayal G�c� Kristali :
2004-2005 senelerinde Animeto firmas�nda çal��t���m süre içerisinde , Hayal Gücü Kristali serisinin son filmi olan imax 3d gözlük teknolojisi ile olu�turdu�umuz son macera filminin fragman�.
Animeto firmas�n�n web adresi;
http://www.animeto.com
Som macera Filmi hakk�nda fragmanlara, di�er filmlere ve daha fazla bilgiye ula�aca��n�z web adresi;
http://www.hayalgucu-kristali.com/


 • Local Video
 • Youtube Video
An�t Park Evleri - Polatl� / ANKARA


 • Local Video
 • Youtube Video
2004 Bahar Kent Konutlar� Projesi (Freelance)


 • Local Video
 • Youtube Video
Aybakar Un Fabrikas� (Freelance) Ekipmanlar�ndan baz�lar�n� modelledi�im bir çal��ma