A�a��da, yukar�daki �al��man�n nas�l yap�ld���na ili�kin baz� detaylar�na ula�abilirsiniz.

Di�er baz� aray�z �al��malar�ndan �rnekleri a�a��da bulabilirsiniz. Devreler dahil tamamen photoshopturlar.
Çe�itli Arayüz Çal��malar�