�r�n hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Samsung Galaxy SIII Mini Cep Telefonu, Low Poly Model : Ba�ta mimari ve oyun projelerinde kullan�lan dü�ük poligon say�l� bir model çal��mam.

Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.

Bird's Eye Virtual Trees :
Ba�ta mimari ve oyun projelerinde çokça kullan�lan ku� bak��� sanal a�a� imajlar� çal��mam.


Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
HorseShoe :
3d Bask� için modelledi�im, �ans getirmesi için duvara as�labilecek , kolye olarak kullan�labilecek bir at nal� modelim.

Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Heart Hand

3d Bask� için modelledi�im 14 �ubat sevgililer günü aksesuar hediyesi çal��mam.

Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Samsung Galaxy S4 Cep Telefonu, Low Poly Model : Ba�ta mimari ve oyun projelerinde kullan�lan dü�ük poligon say�l� bir model çal��mam.

Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki bannerlara t�klayabilirsiniz.

Zarlar

Oyuncu say�s� oldukça fazla olan board oyunlar� için üretti�im farkl� materyallerdeki zar modelini hem low poly hem high poly olarak kullanabilirsiniz. Sahnelerde aksesuar olarakta kullan�labilece�i gibi uygulad���m render,���k ve material ayarlar� da mental ray kullan�c�lar� için bulunmaz bir sahne setup'�d�r.

Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
SkyBox

Skyboxlar oyun motorlar�n�n vazge�ilmezlerindendir. Her zamanda ihtiya� duyulur. Bende bol bol ihtiya� duydum. Ben duydum siz duymay�n diye de�i�ik skyboxlar �rettim.

Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki banner� t�klayabilirsiniz.
Android Modeller

Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki bannerlar� t�klayabilirsiniz.
Simple Cartoon Factory

Strateji oyunlar�n da, ikon yap�m�nda kullan�labilece�ini dü�ündü�üm bir ba�ka çal��ma daha , di�er ürünlerimde oldu�u gibi bu üründe sahne ayarlar�ndan dolay�da al�nabilinir.

Ürün hakk�nda daha detayl� bilgilere , imajlara ula�mak hatta sat�n almak isterseniz a�a��daki bannerlar� t�klayabilirsiniz.
Spiced Tire

Android, PC veya ios ile yap�lan oyun , simulasyon vb. uygulamalarda s�kça kullan�lan bir lastik modeli, yapt���m çal��ma da 92 tris ve 764 tris olmak üzere iki adet lastik modeli bulunmakla birlikte olu�turdu�um bir photoshop dosyas� ile lastiklere birçok farkl� desende kaplama uygulayarak alternatifler �retmek m�mk�n.