• Local Video
 • Youtube Video
E�A� - Ambarl� Termik Santral�, 4. ve 5. �nitelerin Do�algaz �evrimi D�n���m Projesi (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.) - �stanbul


 • Local Video
 • Youtube Video
Mey �çki Ala�ehir Tesisi (Prokon Mühendislik ve Mü�avirlik A.�.) - Ala�ehir / MAN�SA


 • Local Video
 • Youtube Video
Xaris Namibia Termik Santral� (Garanti Koza Energy) - Namibya / AFR�KA


Gebze 480 MWe Kombine Çevrim Do�algaz Termik Santral� (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.) - Gebze / �ZM�T


Çimko 7500t/g Çimento Fabrikas� (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.)- Narl� / KAHRAMANMARA�Yukar�daki video tesisin sadece y�netim binalar�n�n oldu�u alan i�in haz�rlanm�� bir uygulamad�r. Video, uygulamadan kay�t edilmi�tir. Uygulama Webgl, Pc ve Android platformlar�nda �al��maktad�r. Webgl platformunu denemek isterseniz BURADAN ula�abilirsiniz.
Tunus Carthage 5800 ton/gün Çimento Fabrikas� (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.) - Carthage / TUNUS


Eczac�ba�� �pek Ka��t Manisa Tesisi (Prokon Müh. ve Mü� A.�.) - MAN�SA


Çimpor/Yibita� - Hasano�lan 2500t/g Çimento Fabrikas� (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.)- Elmada� / ANKARA


Virginio (Freelance)


�slahiye Çimento Fabrikas� (Prokon - Ekon �irketler Grubu) - �slahiye / GAZ�ANTEP (Teklif Projesi)


�SMEP - Rag�p Kutmangil �lkokulu (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.) - �STANBUL


OPAL Çimento Fabrikas� (Prokon - Ekon �irketler Grubu) - TÜRK�YE (Teklif Projesi)


A�kale 3500t/g Çimento Fabrikas� (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.)- A�kale / ERZURUM


Çorlupark Konut ve Ticaret Merkezi (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.)- Çorlu / TEK�RDA�


Azerbaycan (Gence) Demir�elik Tesisleri (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.)- Gence / AZERBAYCAN


�SMEP �lkokullar(Prokon Müh. ve Mü�. A.�.)- �STANBUL


KARMA ÇALI�MALAR (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.)


Sö�ütözü Ticaret ve Kongre Merkezi (Prokon Müh. ve Mü�. A.�.)- Sö�ütözü / ANKARA


 • Local Video
 • Youtube Video
An�t Park Evleri - Polatl� / ANKARA


 • Local Video
 • Youtube Video
2004 Bahar Kent Konutlar� Projesi (Freelance)


 • Local Video
 • Youtube Video
Aybakar Un Fabrikas� (Freelance) Ekipmanlar�ndan baz�lar�n� modelledi�im bir çal��ma