• Local Video
  • Youtube Video

Hardline:
Ki�isel bir webgl oyun çal��mam.Uygulamaya BURADAN eri�ebilirsiniz.

  • Local Video
  • Youtube Video
Teodron:
Ki�isel bir Pixel Art oyun �al��mam. Yak�nda Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

  • Local Video
  • Youtube Video
Tunus Carthage Çimento Fabrikas� Yönetim Binas� Alan�, 3d Proje Tan�t�m� Uygulamas�. Uygulamaya BURADAN eri�ebilirsiniz.


�r�nü yüklemek için a�a��daki imaja t�klayabilirsiniz.
Wheetivity:
Ebeveyn ve 2-6 ya� grubu çocuklar�n�n birlikte e�lenmesini hedef alm�� içerisinde yüzlerce aktiviteyi bar�nd�ran bir uygulama çal��mam.


Ürünü yüklemek için a�a��daki imaja t�klayabilirsiniz.
Bay Paonun Huzuru:
2-6 ya� grubu çocuklar�n renk alg�lar�n� geli�tirmek üzerine yapt���m 3 boyutlu bir boyama uygulamam. �ngilizce,Almanca ve Türkçe olarak yay�nlanm��t�r.

  • Local Video
  • Youtube Video
Platform Küre:
Ki�isel bir oyun çal��mam. Yak�nda Google Play Store'da.


Ürünü yüklemek için a�a��daki imaja t�klayabilirsiniz.

Mutlu Bebek Panda :
2-6 ya� grubu çocuklar�n renk alg�lar�n� geli�tirmek üzerine yapt���m 3 boyutlu bir boyama uygulamam. �ngilizce,Almanca ve Türkçe olarak yay�nlanm��t�r.Ürünü yüklemek için a�a��daki imaja t�klayabilirsiniz.
Bebek Oyunu:
0-2 ya� grubu bebeklerin ilk kelimelerini söyleyemelerini kolayla�t�rmak ad�na üretti�im bir oyundur. �ngilizce ve Türkçe seslendirmeli olarak yay�nlanm��t�r.


Ürünü cihaz�n�za yüklemek için a�a��daki imaja t�klayabilirsiniz.
Dimension Market:
Dijital sanat��lar�n en �ok kulland��� market linklerini payla�an bir uygulama çal��mam
Android studio, java, html, asp,sql,mysql,css,javascript dillerini kulland�m.


�r�n� cihaz�n�za y�klemek i�in a�a��daki imaja t�klayabilirsiniz.
Gazete Makale:
Bilindik gazetelerizn makaleleri okuyabilmek için üretti�im bir uygulama


�r�n� cihaz�n�za y�klemek i�in a�a��daki imaja t�klayabilirsiniz.
Vfx News:
Vfx haberlerini tek bir kanaldan ula�man�za olanak tan�yan bir uygulamam.